Board


Chair: Salina Wong

Vice Chair: Mimi Chi

Secretary: Emma Yang

Treasurer: Amanda Li

Director, Public Relations: Cher He

Director, Communications: Liana Xu

Director, Activities: Lily Yang